Certifikat
HÄRMED INTYGAS ATT
Stockholms led- & smärtklinik AB
har fått sitt ledningssystem reviderat och godkänt enligt kraven i KVALPRAK ABs kvalitetsprogram, Kvalitet i Vård och Omsorg.
KVALPRAK ABs kvalitetsprogram utgår från Socialstyrelsens föreskrift, SOSFS 2011:9, gällande ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

KVALPRAK ABs kvalitetsprogram omfattar verksamhetens organisation, policys, mål, resultat, egenkontroll, systematiskt förbättringsarbete, samverkan, avvikelsehantering, riskanalys, händelseanalys, rutiner och processer samt alla medarbetare.

Kvalitetscertifikatet är giltigt från och med 2021-06-01. Ny revision ska genomföras inom 12 månader från ovan angivet datum.
Crister Öhlund
Styrelseordförande & S-SPLF representant
Scan to Verify