Certifikat
HÄRMED INTYGAS ATT
TRUE original
har fått sitt ledningssystem reviderat och godkänt enligt kraven i i standarden KVO11:9. .
KVO11:9 utgår från Socialstyrelsens föreskrift, SOSFS 2011:9, om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

För mer information om certifieringen se www.kvo.care
KVO11:9 omfattar verksamhetens organisation, policys, mål, resultat, egenkontroll, systematiskt förbättringsarbete, samverkan, avvikelsehantering, riskanalys, händelseanalys, rutiner och processer samt alla medarbetare. 

Kvalitetscertifikatet är giltigt från och med 2022-12-05. Ny revision ska genomföras inom 12 månader från ovan angivet datum.
Hannu Määttänen
Styrelseordförande & S-SPLF representant
Scan to Verify