Examensbevis
Yrkeshögskoleexamen inriktning
Kvalificerad Inköpare
omfattande 400 YH-poäng
har avlagts av
Emma Högberg
med innehåll enligt omstående sida.
Examen utfärdat 2021-05-24.
Denna examen har utfärdats enligt
förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.
Linda Stenström
Ansvarig utbildningsanordnare
Hans von Euler
Ledningsgruppens representant
Stockholm 2021-05-24
Företagsekonomiska Institutet 1888 AB
Yrkeshögskoleexamen inriktning
Kvalificerad Inköpare
Utfärdat den 2021-05-24
Emma Högberg
Denna examen har utfärdats enligt förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.
Kurs Yh-poäng Betyg* Datum
Affärsjuridik30VG2020-12-07
Avtal och avtalsformer10G2020-01-28
Ekonomi för inköpare30G2020-01-14
English for Business Communication15G2020-10-29
Examensarbete30VG2021-05-17
Förhandlingsteknik15VG2020-01-09
Hållbarhet, miljö, samhällsansvar25VG2020-10-14
Inköp20VG2019-10-15
IT för inköpare15VG2020-03-24
Logistik20VG2020-08-24
Lärande i arbete 150VG2021-03-01
Lärande i arbete 260VG2021-05-01
Offentlig upphandling20VG2019-11-12
Organisation och projektledning20VG2021-02-01
Strategier för Supply Chain och inköp25VG2021-02-08
Svensk affärskommunikation15VG2019-09-13
Visar kurser 1 till 16 av 16
Denna examen omfattar totalt 400 YH-poäng.
Linda Stenström
Ansvarig utbildningsanordnare
SeQF 5
Examinas nivå enligt förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.
* I yrkeshögskoleutbildning används något av betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt.

För att erhålla yrkeshögskoleexamen erfordras minst betyget Godkänt i samtliga ingående kurser. Kursernas omfattning anges av poängantalet. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

En utbildning får avslutas med en yrkeshögskoleexamen om utbildningen omfattar minst 200 yrkeshögskolepoäng (YH-poäng).
Yrkeshögskoleexamen inriktning
Kvalificerad Inköpare
Utfärdat den 2021-05-24
Emma Högberg

Beskrivning av utbildningens innehåll och mål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i

 • Strategier för Supply Chain och inköp
 • Vikten av uppföljning och analys av ekonomisk information
 • Hållbarhet och miljö, nationella och internationella standarder för kvalitet, miljö och socialt
  ansvar samt de etiska frågeställningar som uppkommer vid arbete med inköp/upphandling
 • Inköps- respektive upphandlingsprocessens samtliga steg
 • Supply Chain - inköp, logistik, hållbarhet
 • Förhandlingsteknik
 • Muntlig och skriftlig affärskommunikation, svenska och engelska
 • Privata och offentliga verksamheters organisation och uppbyggnad
 • De lagar som styr offentlig upphandling
 • Olika upphandlingsförfaranden
 • Vanligt förekommande programvaror inom yrkesområdet
 • Projektledning

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 • Upprätta och formulera förfrågningsunderlag inklusive kravspecifikation som underlag för inköp
 • Kartlägga, utvärdera och utveckla leverantörer
 • Utvärdera samt analysera anbud och upprätta samt formulera inköpsavtal i enlighet med
  gällande normer och lagstiftning
 • Kalkylera och budgetera med fokus på Supply Chain
 • Analysera, planera och genomföra effektiva logistiska lösningar genom att tillämpa relevanta
  teoretiska modeller i syfte att öka lönsamheten i verksamheten
 • Förhandla
 • Utföra totalkostnadsberäkningar
 • Utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom upphandling av varor och tjänster inklusive
  de skillnader som finns i tillvägagångssätt mellan olika typer av upphandling
 • Tillämpa kunskaper om etiska, kvalitets- och miljömässiga aspekter på upphandling/inköp
 • Initiera och upprätthålla affärskontakter och bygga nätverk
 • Hantera svensk och engelsk affärskommunikation, muntligt som skriftligt samt kunna anpassa
  stil och nivå till sammanhang
 • Projektleda
 • Utveckla andra i det dagliga arbetet
 • Tillämpa en inköpares vanligen förekommande digitala verktyg

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • Arbeta med kvalificerade och strategiska frågor inom inköp och upphandling
 • Värdera och tillämpa metoder för att effektivisera inom Supply Chain management
 • Kostnadseffektivisera verksamheten utifrån inköpsarbetet
 • Driva lönsamma inköpsprojekt, utforma och kommunicera den bästa helhetslösningen för organisationen
 • Strategiskt planera och genomföra affärsförhandlingar
 • Genomföra en upphandling inom ramen för gällande lagstiftning
 • Arbeta med organisationens hållbarhetsredovisning samt beakta inköpets miljömässiga och sociala aspekter
 • Utföra en utredning/ett projektarbete på uppdrag av organisationen
 • Upprätta inom inköp vanligt förekommande juridiska dokument
 • Utforma och anpassa referat, rapporter och presentationer
 • Skapa och underhålla goda leverantörsrelationer
 • Kunna driva, leda och samarbeta i utvecklingsprojekt internt och externt, både som deltagare och projektledare