Examensbevis
Yrkeshögskoleexamen inriktning
Försäkringsrådgivare/Skadereglerare/Riskbedömare
omfattande 400 YH-poäng
har avlagts av
Rebecca Nerman
med innehåll enligt omstående sida.
Examen utfärdat 2022-05-20.
Denna examen har utfärdats enligt
förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.
Andreas Degerfeldt
Ansvarig utbildningsanordnare
Lina Erenvidh
Ledningsgruppens representant
Stockholm 2022-05-20
Företagsekonomiska Institutet 1888 AB
Yrkeshögskoleexamen inriktning
Försäkringsrådgivare/Skadereglerare/Riskbedömare
Utfärdat den 2022-05-20
Rebecca Nerman
Denna examen har utfärdats enligt förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.
Kurs Yh-poäng Betyg* Datum
Ekonomi20VG2022-01-20
Engelska20VG2021-03-22
Examensarbete20VG2022-05-17
Försäkringsrådgivarens roll och ansvar samt compliance25VG2022-02-18
Juridik25VG2021-06-17
Kundkommunikation och säljteknik20VG2020-10-19
Liv- och pensionsförsäkring20VG2020-11-24
Liv- och pensionsförsäkring, fördjupning30VG2022-04-26
Lärande i Arbete120VG2022-05-17
Omvärlds- och samhällsekonomisk bevakning20VG2021-01-04
Risk Management30VG2021-02-08
Sakförsäkring företag30VG2021-11-03
Sakförsäkring person20VG2020-10-06
Visar kurser 1 till 13 av 13
Denna examen omfattar totalt 400 YH-poäng.
Andreas Degerfeldt
Ansvarig utbildningsanordnare
SeQF 5
Examinas nivå enligt förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.
* I yrkeshögskoleutbildning används något av betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt.

För att erhålla yrkeshögskoleexamen erfordras minst betyget Godkänt i samtliga ingående kurser. Kursernas omfattning anges av poängantalet. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

En utbildning får avslutas med en yrkeshögskoleexamen om utbildningen omfattar minst 200 yrkeshögskolepoäng (YH-poäng).
Yrkeshögskoleexamen inriktning
Försäkringsrådgivare/Skadereglerare/Riskbedömare
Utfärdat den 2022-05-20
Rebecca Nerman

Beskrivning av utbildningens innehåll och mål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i

 • Försäkringsjuridiska regelverk
 • Finansinspektionens och InsureSecs regelverk
 • Konsumenträtt och skadeståndsrätt
 • Skaderätt och försäkringsbeskattning
 • Angränsande relevanta juridiska regelverk
 • Försäkringsteknik och försäkringsprodukter
 • Risk Management och skadereglering
 • Försäkringsförmedlarens roll och ansvar
 • Kontrollfunktioner och compliance
 • Behovsanpassad rådgivning och affärsmannaskap
 • Mikro- och makroekonomi
 • Redovisning och bokslut
 • Engelskt fackspråk
 • IT och digitalisering

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 • Kartlägga, utvärdera och analysera en kunds ekonomiska situation
 • Kartlägga, utvärdera och analysera en kunds risksituation och försäkringsbehov
 • Tolka och förklara villkoren för försäkringar
 • Förmedla/sälja försäkringar baserat på kundens behov
 • Lämna besked om vilka akuta åtgärder som bör vidtas vid skada
 • Utreda vilken ersättning som ska lämnas ur försäkringen
 • Hantera administration vid utbetalning från liv- och pensionsförsäkringar
 • Kunna relevanta rättsregler inom finans och försäkring
 • Känna till olika metoder för omvärldsbevakning
 • Förstå etiska frågor knutna till yrkesrollen
 • Kommunicera med kunden på en för kunden lämplig nivå

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • Arbeta som Försäkringsrådgivare/Skadereglerare/Riskbedömare
 • Arbeta med angränsande, förberedande samt kundorienterade verksamheter
 • Utföra behovsanalyser och riskbedömningar
 • Leva upp till Finansinspektionens regelverk samt god försäkringsförmedlingssed
 • Arbeta så att marknadens förtroende för branschen upprätthålls
 • Bevaka och förstå utvecklingen inom försäkringsbranschen
 • Arbeta med tillämpning av relevanta modeller och vetenskapliga metoder
 • Förstå och beakta interna regelverk och policys
 • Sammanställa försäkringslösningar för såväl privatpersoner som företag
 • Kunna arbeta självständigt och mot givna mål
 • Bli godkänd på InsureSec licenstest för liv, sak och person