Rätt fokus i styrelsearbetet
Härmed intygas att
Sofie Arvidsson
Med godkänt resultat fullföljt Styrelseakademiens utbildning
Rätt fokus i styrelsearbetet
2023-04-13
Olof Degerfeldt
VD, Styrelseakademien Sverige
Scan to Verify

Certifieringsutbildning för styrelseledamöter

Utbildningen är indelad i fyra block: Rätt styrning, rätt bemanning, rätt inriktning samt rätt arbetssätt.


Följande områden har ingått i utbildningen:

Rätt styrning

Bolagsstyrning
 • Bolagsorganen
 • Sverige och andra länder
 • Aktiebolagslagen
 • Bolagsformer
 • Svensk kod för bolagsstyrning
Ägarnas roll
 • Ägaransvar
 • Aktieägaravtal
 • Ägardirektiv
 • Bolagsordning
 • Bolagsstämmor
 • Konstituerande sammanträde
Styrande dokument
 • Bolagsordning
 • Arbetsordning
 • Vd-instruktion
 • Rapporteringsinstruktion

Rätt bemanning

Valberedningen
 • Sammansättning
 • Uppgift
 • Arbetsgång
Styrelsen
 • Storlek
 • Sammansättning
 • Krav på ledamöter
 • Arbetstagarrepresentanter
 • Vd som stämmovald ledamot
 • Oberoende styrelseledamöter
 • Advisory Boards
 • Integritet
 • Samspel
 • Tidsåtgång
 • Arvodering

Rätt inriktning

Strategiuppgiften
 • Ägarnas intentioner
 • Strategisk inriktning
 • Affärsplaner
 • Uthålliga samhället
Kontrolluppgiften
 • Lagens krav
 • Styrmodeller
 • Nyckeltal
 • Balanserat styrkort
Vd-uppgiften
 • Tillsätta
 • Styra och samverka
 • Utvärdera
Informationsuppgiften
 • Hålla sig informerad
 • Ge en rättvisande bild
 • Krishantering
 • Årsredovisning
 • Ansvarsförsäkring

Rätt arbetssätt

Styrelsens arbetsformer
 • Årscykeln
 • Planering
 • Styrelsematerial
 • Föredragningar
 • Krav på beslutsunderlag
 • Ordförandens roll
 • Samspelet
 • Styrelseprotokoll
 • Etik och jäv
 • Vd-brev
 • Styrelseplatsen.se
Styrelsens ansvar
 • Oaktsamhet
 • Värdeöverföringar
 • Kontrollbalansräkning
 • Företrädaransvar
Utvärdering av styrelsen
 • Vem ska utvärderas?
 • Hur utvärdera?
 • För vems räkning?