SSF Diplomerad Säkerhetschef
2016
Godkänd enligt diplomeringskraven
Daniel Remnås
Diplomutbildningen Säkerhetschef sträcker sig över ett år och ger en gedigen och bred kompetens inom säkerhetsområdet. Den pedagogiska modellen bygger på aktivt lärande och utgörs i huvudsak av interaktiva e-learningmoduler och lärarledd undervisning, diskussioner, gruppövningar, workshops, erfarenhetsutbyten etc, sk blended learning. Den ger en omfattande och stabil kunskap att utgå från i ledningen av ett verksamhetsnära säkerhetsarbete och deltagarna får verktyg för att jobba med säkerhet på ett systematiskt och väl avvägt sätt i alla former av organisationer.
INNEHÅLL
Affärsmannaskap • Brandsäkerhet • Ekonomi • Fysisk säkerhet • Försäkring • Inköp och upphandling • Kontinuitetshantering • Krishantering • Omvärldsbevakning • Organisation • Personsäkerhet • Presentationsteknik • Projektledning • Riskhantering och riskanalys • Säkerhetschefens roll • Säkerhetsskydd • Utredning och straffrätt
KRITERIER FÖR TITELN SSF DIPLOMERAD SÄKERHETSCHEF
Samtliga e-learningmoduler genomförda. Samtliga digitala inlämningsuppgifter genomförda. 70% närvaro, med högt engagemang och vara väl förberedd vid de lärarledda kurstillfällena. Samtliga delprov godkända. Godkänt projektarbete.
Thomas Brühl - VD SSF
Maria Dahlstedt - Programansvarig SSF
Scan to Verify