Utbildningsbevis
Inriktning
Customer Insights & Engagement
Detta utbildningsbevis är utfärdat i enlighet med bestämmelserna i förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.Utbildningen har anordnats av IHM Business School
Nationellt den 2023-12-24
IHM Business School
Scan to Verify
Dariusz Michal Cydejko
Kurs Yh-poäng Betyg* Datum
Customer Insights Digital Analytics 20 Väl godkänd 2024-01-15
Customer Insights Fundamentals 15 Väl godkänd 2024-01-15
Customer Insights Surveys 15 Väl godkänd 2024-02-05
Visar kurser 1 till 3 av 3
Totalt 50 YH-poäng avklarade. Utbildningen omfattar 50 YH-poäng.
I yrkeshögskoleutbildning används något av betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt. Om betyget är lägst G har den studerande nått målen för kursen. Kursernas omfattning anges av poängtalet. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.
Therese Deutgen
Ansvarig utbildningsanordnare
Utbildningsbevis för Yrkeshögskoleutbildning inriktning
Customer Insights & Engagement
Utfärdat den 2023-12-24
Dariusz Michal Cydejko

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i

• Redogöra för kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetodiker och hur dessa förhåller sig till varandra

• Redogöra för vilken datakälla/vilka datakällor man använder för olika syften och målsättningar samt hur man nyttjar dem effektivt

• Redogöra för viktiga och avgörande processer samt metodik för ett effektivt kundinsiktsarbete

• Redogöra för centrala begrepp och mätmetodik inom digital analys • Redogöra för process och metodik inom enkät- och undersökningsanalys 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

• Identifiera och kravställa kvalitativa och kvantitativa tillvägagångsätt av datainsamling för att testa hypoteser

• Med verktyg och metodik inom digital analys analysera o användare, användarbeteenden samt trafikflöden o engagemang, lojalitet och bibehållande av användare o olika digitala marknadsföringsinsatser o olika digitala trender och beteenden

• Använda kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder samt bedöma validitet och reliabilitet i genomförandet av dessa

• Planera kundinsiktsarbete genom enkäter och/eller undersökningar med kvalitativa och kvantitativa perspektiv • Analysera uppfattningar, intentioner och beteenden hos befintliga och potentiella kundgrupper med kundinsiktsarbete. 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att

 Utveckla ett strategiskt och operativt kundinsiktsdrivet arbete utifrån målsättningen en kundcentrerad och kunddriven organisation och arbetssätt 

Therese Deutgen
Ansvarig utbildningsanordnare