Auktoriserat
utbildningsföretag
Leep AB
är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetssystem som granskats och godkänts i enlighet med organisationens kriterier för kvalitetsauktorisation
2021-01-18
KVALITETSKRITERIER
KOMPETENSBEHOV • RELEVANTA UTBILDNINGAR • STRUKTUR • PEDAGOGIK • PERSONELL KOMPETENS • METODUTVECKLING • RESULTATUPPFÖLJNING • SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE
Johan Winsborn
Kvalitets- och auktorisationsansvarig
Fredric Skalstad
Branschchef
Scan to Verify

Kriterier för kvalitetsauktorisation – utbildningsföretag

Kvalitetsauktorisationen kontrolleras och utfärdas av Utbildningsföretagen. Auktorisationen gäller tills vidare, men upphör om medlemsföretaget vid något tillfälle ej uppfyller nedanstående kriterier eller villkoren för medlemskap i Utbildningsföretagen.

Kvalitetskriterier

Utbildningsföretagens kvalitetsauktorisation öfr utbildningsföretag innehåller totalt 8 kvalitetskriterier enligt nedan:

 1. Kompetensbehov. Utbildningsföretaget har god kunskap om de kompetensbehov som finns inom de yrken och yrkesroller som man erbjuder utbildningar inom.
 2. Relevanta utbildningar. Utbildningsföretaget säkerställer arbetsmarknadsrelevans i sina utbildningar.
 3. Struktur. Utbildningsföretagets organisation och resurser ger deltagarna förutsättningar att nå sina mål med utbildningen.
 4. Pedagogik. Utbildningsföretagets pedagogik ger deltagarna förutsättningar att nå sina mål med utbildningen.
 5. Personell kompetens. Utbildningsföretaget säkerställer att de personer som anlitas i utbildningen för undervisning eller handledning har rätt kompetens.
 6. Metodutveckling. Utbildningsföretaget arbetar kontinuerligt med och tar ansvar för metodutveckling i utbildningarna.
 7. Resultatuppföljning. Utbildningsföretaget följer upp och redovisar utbildningarnas resultat.
 8. Systematiskt kvalitetsarbete. Utbildningsföretaget har ett välfungerande system för kvalitetsarbete vilket syftar till att oavsett pedagogisk plattform eller tjänst säkerställa ett systematiskt arbetssätt för att tillgodose kundens och andra intressenters krav och förväntningar.

För vart och ett av kvalitetskriterierna ovan skall utbildningsföretaget utförligt kunna beskriva hur man arbetar och bifoga dokument och rutiner man stödjer sig på. Dokumenten skall vara signerade och datum anges för när rutinen/beskrivningen gäller från.

Kvalitetsindikatorer

Utifrån ovanstående kvalitetskriterier tittar vi särskilt på nedanstående indikatorer när vi gör vår bedömning av hur medlemsföretagets uppnår kvalitetskriterierna:

 1. Kompetensbehov
  • Utbildningsföretaget verkar aktivt för att nå ut, kommunicera med och motivera de branscher man utbildar inom.
  • Utbildningsföretaget analyserar kontinuerligt de branscher man utbildar inom och anpassar sin verksamhet därefter.
 2. Relevanta utbildningar
  • Utbildningsföretaget kan på individnivå motivera hur utbildningens innehåll och upplägg tillgodoser de krav arbetsmarknaden ställer och hur individens studier fortlöper i förhållande till dessa krav.
  • Utbildningsföretaget kan på individnivå guida deltagarens väg under eller efter utbildningen.
  • Utbildningsföretaget kan visa på hur utbildningarnas innehåll och form är anpassade till arbetsmarknadens behov.
  • Utbildningsföretaget kan visa på att det arbetsplatsförlagda lärandet, där det är tillämpligt, motsvarar de krav som ställs på utbildningen.
 3. Struktur
  • Matchningsföretaget bedriver en tjänst med tydlig struktur.
  • Matchningsföretaget bedriver tjänsten i den omfattning och enligt de överenskommelser som gjorts med kund.
  • Matchningsföretaget bedriver en tjänst som, där det är möjligt och relevant, är flexibel till arbetsformer, tid och plats.
  • Matchningsföretaget utformar tjänsten så att den kan kombineras med förvärvsarbete, studier eller på andra sätt stödjer individens väg till arbete.
  • Matchningsföretaget tar hänsyn till individernas språk under tjänstens genomförande.
  • Matchningsföretaget säkerställer att särskild person har huvudansvar för tjänstens genomförande.
  • Matchningsföretaget fördelar resurser till tjänsten på ett sätt som stödjer individernas möjlighet att nå målen med tjänsten.
 4. Pedagogik
  • Utbildningsföretaget ser till att ledare med huvudansvar för utbildningen har pedagogisk insikt genom utbildning och/eller erfarenhet.
  • Utbildningsföretaget kan visa hur pedagogiken ger individerna möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet.
 5. Personell kompetens
  • Utbildningsföretaget kan visa att personalen har den kompetens som krävs för utbildningens genomförande.
  • Utbildningsföretaget kan visa hur personalen i utbildningen ges möjligheter till kompetensutveckling.
 6. Metodutveckling
  • Utbildningsföretaget kan visa hur man arbetar kontinuerligt och långsiktigt för att utveckla och förbättra utbildningarna.
  • Utbildningsföretaget avsätter särskilda resurser för pedagogik- och metodutveckling.
 7. Resultat
  • Utbildningsföretaget följer upp resultat inom utbildningen, och dokumenterar denna uppföljning.
  • Utbildningsföretaget analyserar orsakerna till bristande resultatuppfyllelse, resultat och förutsättningar, vilka förbättringsåtgärder som behövs samt vidtar dessa åtgärder.
 8. Systematiskt kvalitetsarbete
  • Utbildningsföretaget har ett ställningstagande av högsta ledningen för kvalitet, helst publikt tillgänglig, t.ex. kvalitetspolicy eller verksamhetspolicy som minst inkluderar åtaganden att uppfylla relevanta krav och nå ständig förbättring.
  • Utbildningsföretaget har en beskrivning av hur ansvar för kvalitetsarbetet fördelats i organisationen från högsta ledningen och ut i organisationen.
  • Utbildningsföretaget har en beskrivning av hur kvalitetsrisker identifieras och hanteras av högsta ledningen och organisationen.
  • Utbildningsföretaget har en beskrivning av hur förbättring uppnås: vilka kvalitetsindikatorer som används och vilka mätbara mål som antagits och deras utfall, samt en beskrivning av rutinerna för hantering av inkomna avvikelser/förbättringsförslag av högsta ledningen och organisationen.
Scan to Verify