Auktoriserat
matchningsföretag
Lernia Utbildning AB
är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetssystem som granskats och godkänts i enlighet med organisationens kriterier för kvalitetsauktorisation
2021-11-05
KVALITETSKRITERIER
KOMPETENSBEHOV OCH RELEVANTA TJÄNSTER • STRUKTUR • ARBETSSÄTT • PERSONELL KOMPETENS • METODUTVECKLING • RESULTATUPPFÖLJNING • SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE
Johan Winsborn
Kvalitets- och auktorisationsansvarig
Fredric Skalstad
Branschchef
Scan to Verify

Kriterier för kvalitetsauktorisation – matchningsföretag

Kvalitetsauktorisationen kontrolleras och utfärdas av Utbildningsföretagen. Auktorisationen gäller tills vidare, men upphör om medlemsföretaget vid något tillfälle ej uppfyller nedanstående kriterier eller villkoren för medlemskap i Utbildningsföretagen.

Kvalitetskriterier

Utbildningsföretagens kvalitetsauktorisation för matchningsföretag innehåller totalt 7 kvalitetskriterier enligt nedan:

 1. Kompetensbehov och relevanta tjänster. Matchningsföretaget har god kunskap om och håller sig uppdaterade om arbetsmarknadens kompetensbehov samt säkerställer arbetsmarknadsrelevans i sitt utbud.
 2. Struktur. Matchningsföretagets organisation och resurser ger deltagarna förutsättningar att nå sina mål med tjänsten.
 3. Arbetssätt. Matchningsföretagets arbetssätt ger deltagarna förutsättningar att nå målen med tjänsten.
 4. Personell kompetens. Matchningsföretaget säkerställer att de personer som anlitas i verksamheten har rätt kompetens.
 5. Metodutveckling. Matchningsföretaget arbetar kontinuerligt med och tar ansvar för metodutveckling i verksamheten.
 6. Resultatuppföljning. Matchningsföretaget följer upp och redovisar tjänsternas resultat.
 7. Systematiskt kvalitetsarbete. Matchningsföretaget har ett välfungerande system för kvalitetsarbete vilket syftar till att oavsett tjänst säkerställa ett systematiskt arbetssätt för att tillgodose kundens och andra intressenters krav och förväntningar.

För vart och ett av kvalitetskriterierna ovan skall matchningsföretaget utförligt kunna beskriva hur man arbetar och bifoga dokument och rutiner man stödjer sig på. Dokumenten skall vara signerade och datum anges för när rutinen/beskrivningen gäller från.

Kvalitetsindikatorer

Utifrån ovanstående kvalitetskriterier tittar vi särskilt på nedanstående indikatorer när vi gör vår bedömning av hur medlemsföretagets uppnår kvalitetskriterierna:

 1. Kompetensbehov
  • Matchningsföretaget analyserar kontinuerligt arbetsmarknaden och anpassar sin verksamhet därefter med målsättningen att öka matchningsgraden.
  • Matchningsföretaget kan på individnivå motivera hur tjänstens innehåll och upplägg tillgodoser de krav arbetsmarknaden ställer.
  • Matchningsföretaget kan påvisa hur individens progression fortlöper i förhållande till arbetsmarknadens krav.
 2. Struktur
  • Matchningsföretaget bedriver en tjänst med tydlig struktur.
  • Matchningsföretaget bedriver tjänsten i den omfattning och enligt de överenskommelser som gjorts med kund.
  • Matchningsföretaget bedriver en tjänst som, där det är möjligt och relevant, är flexibel till arbetsformer, tid och plats.
  • Matchningsföretaget utformar tjänsten så att den kan kombineras med förvärvsarbete, studier eller på andra sätt stödjer individens väg till arbete.
  • Matchningsföretaget tar hänsyn till individernas språk under tjänstens genomförande.
  • Matchningsföretaget säkerställer att särskild person har huvudansvar för tjänstens genomförande.
  • Matchningsföretaget fördelar resurser till tjänsten på ett sätt som stödjer individernas möjlighet att nå målen med tjänsten.
 3. Arbetssätt
  • Matchningsföretaget ser till att ledare med huvudansvar för tjänsten har tillräcklig erfarenhet för tjänsten genom utbildning och/eller erfarenhet.
  • Matchningsföretaget kan visa hur arbetssättet ger individerna möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet.
 4. Personell kompetens
  • Matchningsföretaget kan visa att personalen har den kompetens som krävs för tjänstens genomförande.
  • Matchningsföretaget kan visa hur personalen ges möjligheter till kompetensutveckling.
 5. Metodutveckling
  • Matchningsföretaget kan visa hur man arbetar kontinuerligt och långsiktigt för att utveckla och förbättra tjänsterna.
  • Matchningsföretaget avsätter resurser för metodutveckling.
 6. Resultat
  • Matchningsföretaget följer upp resultat inom tjänsten, och dokumenterar denna uppföljning.
  • Matchningsföretaget analyserar orsakerna till bristande resultatuppfyllelse, resultat och förutsättningar, vilka förbättringsåtgärder som behövs samt vidtar dessa åtgärder.
 7. Systematiskt kvalitetsarbete
  • Matchningsföretaget har ett ställningstagande av högsta ledningen för kvalitet, helst publikt tillgänglig, t.ex. kvalitetspolicy eller verksamhetspolicy som minst inkluderar åtaganden att uppfylla relevanta krav och nå ständig förbättring.
  • Matchningsföretaget har en beskrivning av hur ansvar för kvalitetsarbetet fördelats i organisationen från högsta ledningen och ut i organisationen.
  • Matchningsföretaget har en beskrivning av hur kvalitetsrisker identifieras och hanteras av högsta ledningen och organisationen.
  • Matchningsföretaget har en beskrivning av hur förbättring uppnås: vilka kvalitetsindikatorer som används och vilka mätbara mål som antagits och deras utfall, samt en beskrivning av rutinerna för hantering av inkomna avvikelser/förbättringsförslag av högsta ledningen och organisationen.
Scan to Verify